1
Extended Learning to platforma szkoleniowa, opracowana przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie praktyczniejszych szkole?, wymian? wiedzy mi?dzy uczestnikami oraz monitoring rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story